top of page

Tagalog Mass - Pentecost Sunday Mass with Fr Mario Dorado, OFMCap.


Celebrated by Fr. Mario Dorado OFM Cap at St. Dominic's Parish Blockhouse Bay.

 

Unang Pagbasa [Gawa 2:1-11, Acts 2:1-11]

NANG sumapit ang araw ng

Pentekostes, nagkatipon silang

lahat sa isang lugar. At biglang

narinig ang isang ugong mula sa

langit, animo’y hagunot ng malakas

na hangin, at napuno nito ang

bahay na kinaroroonan nila. May

nakita silang wari’y mga dilang

apoy na lumapag sa bawat isa sa

kanila. At silang lahat ay napuspos

ng Espiritu Santo at nagsalita ng

iba’t ibang wika, ayon sa ipinagkaloob

sa kanila ng Espiritu.

May mga Judiong buhat sa

iba’t ibang bansa, na naninirahan

noon sa Jerusalem, mga taong

palasamba sa Diyos. Nang marinig

ang ugong na ito, nagdatingan

ang maraming tao. Namangha sila

sapagkat sinasalita ng mga alagad

ang mga wika nila. Sa kanilang

pagtataka ay kanilang nasabi,

“Hindi ba Galileo silang lahat?

Bakit ang atin-ating katutubong

wika ang naririnig natin sa kanila?

Tayo’y mga taga-Partia, mga

taga-Media, mga taga-Elam; mga

naninirahan sa Mesopotamia, sa

Judea at sa Capadocia, sa Ponto,

at sa Asia. Mayroon pa sa ating

taga-Frigia at Panfilia, Egipto at sa

mga saklaw ng Libia na sakop ng

Cirene, at mga nakikipanirahan

mula sa Roma, maging mga

Judio at mga naakit sa Judaismo.

May mga taga-Creta at Arabia pa

rito. Paano sila nakapagsasalita

sa atin-ating wika tungkol sa mga

kahanga-hangang gawa ng Diyos?

— Ang Salita ng Diyos.

B - Salamat sa Diyos.


Salmong Tugunan (Slm 103)

T - Espiritu mo’y suguin, Poon, tana’y ’yong baguhin.