top of page

Tagalog Mass - Pentecost Sunday Mass with Fr Mario Dorado, OFMCap.


Celebrated by Fr. Mario Dorado OFM Cap at St. Dominic's Parish Blockhouse Bay.

 

Unang Pagbasa [Gawa 2:1-11, Acts 2:1-11]

NANG sumapit ang araw ng

Pentekostes, nagkatipon silang

lahat sa isang lugar. At biglang

narinig ang isang ugong mula sa

langit, animo’y hagunot ng malakas

na hangin, at napuno nito ang

bahay na kinaroroonan nila. May

nakita silang wari’y mga dilang

apoy na lumapag sa bawat isa sa

kanila. At silang lahat ay napuspos

ng Espiritu Santo at nagsalita ng

iba’t ibang wika, ayon sa ipinagkaloob

sa kanila ng Espiritu.

May mga Judiong buhat sa

iba’t ibang bansa, na naninirahan

noon sa Jerusalem, mga taong

palasamba sa Diyos. Nang marinig

ang ugong na ito, nagdatingan

ang maraming tao. Namangha sila

sapagkat sinasalita ng mga alagad

ang mga wika nila. Sa kanilang

pagtataka ay kanilang nasabi,

“Hindi ba Galileo silang lahat?

Bakit ang atin-ating katutubong

wika ang naririnig natin sa kanila?

Tayo’y mga taga-Partia, mga

taga-Media, mga taga-Elam; mga

naninirahan sa Mesopotamia, sa

Judea at sa Capadocia, sa Ponto,

at sa Asia. Mayroon pa sa ating

taga-Frigia at Panfilia, Egipto at sa

mga saklaw ng Libia na sakop ng

Cirene, at mga nakikipanirahan

mula sa Roma, maging mga

Judio at mga naakit sa Judaismo.

May mga taga-Creta at Arabia pa

rito. Paano sila nakapagsasalita

sa atin-ating wika tungkol sa mga

kahanga-hangang gawa ng Diyos?

— Ang Salita ng Diyos.

B - Salamat sa Diyos.


Salmong Tugunan (Slm 103)

T - Espiritu mo’y suguin, Poon, tana’y ’yong baguhin.


1. Pinupuri ka Poong Diyos,

nitong aking kaluluwa,/ O

Panginoong

Diyos, kay dakila

mong talaga!/ Sa daigdig ikaw,

Poon, kay rami ng iyong likha,/

sa dami ng nilikha mo’y nalaganapan

ang lupa. (T)

2. Natatakot mangamatay

kung kitlin mo ang hininga;/

mauuwi sa alabok, pagkat

doon mula sila./ Taglay mo ang

Espiritu upang buhay ay ibalik,/

bagumbuhay ay dulot mo sa

nilikha sa daigdig. (T)

3. Sana ang ’yong karangala’y

manatili kailanman,/ sa lahat

ng iyong likha ang madama’y

kagalakan./ Ang awit ng aking

puso sana naman ay kalugdan,/

habang aking inaawit ang

papuri sa Maykapal. (T)


Ikalawang Pagbasa (1 Cor 12:3b-7, 12-13)

MGA KAPATID: Hindi masasabi ninuman, “Panginoon si Hesus,” kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo.

Iba’t iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritung nagkakaloob ng mga ito. Iba’t iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba’t iba ang mga gawain ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa’y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasakanya ang Espiritu, para sa ikabubuti ng lahat.

Sapagkat si Kristo’y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi; bagamat binubuo ng iba’t ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Judio o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu.

— Ang Salita ng Diyos.

B - Salamat sa Diyos.


Aleluya

B - Aleluya! Aleluya! Humayo’t magturo kayo palaging kasama ako hanggang sa wakas ng mundo. Aleluya! Aleluya!


Mabuting Balita (Jn 20:19-23)

P - Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

B - Papuri sa iyo, Panginoon.

NOONG panahong iyon: Ang Labing-isang alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Hesus. Nang makita nila si Hesus, siya’y sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Hesus at sinabi sa kanila, “Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo: ako’y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan.”

— Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

B - Pinupuri ka namin, Pangi-noong Hesukristo.

 

Pagpapahayag ng Pananampalataya

Sumasampalataya ako sa Diyos Amang Makapangyayari sa lahat, na may gawâ ng langit at lupa.

Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang Anak ng Diyos, Panginoón nating lahat.

Nagkatawang-tao Siya lalang ng Espíritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen.

Pinagpakasakit ni Póncio Pilato, ipinakò sa krus, namatay, inilibing.

Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-ulî.

Umakyat sa langit, náluluklók sa kanan ng Diyos Amang Makapangyayari sa lahat.

Doon magmumulang paririto't maghuhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao

Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espíritu Santo,

sa Banal na Simbahang Katólika;

sa kasamahan ng mga Banal;

Sa kapatawaran ng mga kasalanan,

Sa pagkabuhay na mag-ulî ng mga nangamatay na tao,

At sa buhay na walang-hanggán. Amen.

168 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page