top of page

Tagalog Mass - Ascension Sunday Mass with Fr Mario Dorado, OFMcap


Celebrated by Fr. Mario Dorado OFM Cap at St. Dominic's Parish Blockhouse Bay.

 

Unang Pagbasa [Gawa 1:1-11]

MAHAL na Teofilo: Isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Hesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya’y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang

hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila.

Sa gayon, napatunayang siya’y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng apatnapung araw at

nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya’y kasama-sama pa nila, kanyang tinagubilinan sila:

“Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo.”

Kaya’t nang magkasamasama si Hesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, “Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel?” Sumagot siya, “Ang

mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan, at hindi

na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan

pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo’y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong

Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig.”

Pagkasabi nito, siya’y iniakyat sa langit

samantalang nakatingin sila sa kanya; at natakpan siya ng ulap. Habang sila’y nakatitig

sa langit, dalawang lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila.

“Mga taga-Galilea,” sabi nila, “bakit kayo narito’t nakatingala sa langit? Itong si Hesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya.”

— Ang Salita ng Diyos.

B - Salamat sa Diyos.


Salmong Tugunan (Slm 46)

T - Habang umaakyat ang D’yos, ang tambuli’y tumutunog.

1. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha,/ pumalakpak kayong may awit at tuwa!/ Bilang pagpupuri sa Diyos na Dakila!/ Ang Diyos na Poon, Kataas-taasan,/ ay dakilang haring dapat katakutan,/ siya’y naghahari sa sangkatauhan. (T)

2. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos,/ hatid ng tambuling malakas ang tunog;/ masayang sigawan ang ipinansuob./ Purihin ang Diyos, siya ay awitan,/ awitan ang hari, siya’y papurihan! (T)

3. Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa,/ awita’t purihin ng mga nilikha!/ Maghahari siya sa lahat ng bansa,/ magmula sa tronong banal at dakila. (T)


Ikalawang Pagbasa (Ef 1:17-23)

MGA KAPATID: Hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa kanya. Nawa’y liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa kanyang pagkatawag sa atin. Ito’y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa kanyang mga hinirang, at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumubuhay kay Kristo at nagluklok sa kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya’t nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan. Higit ang kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay, at siya ang ginawang ulo ng Simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat.

— Ang Salita ng Diyos.

B - Salamat sa Diyos.


Aleluya

B - Aleluya! Aleluya! Humayo’t magturo kayo palaging kasama ako hanggang sa wakas ng mundo. Aleluya! Aleluya!


Mabuting Balita (Mt 28:16-20)

P - Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

B - Papuri sa iyo, Panginoon.

NOONG panahong iyon: Ang Labing-isang alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Hesus. Nang makita nila si Hesus, siya’y sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Hesus at sinabi sa kanila, “Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo: ako’y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan.”

— Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

B - Pinupuri ka namin, Pangi-noong Hesukristo.

 

Pagpapahayag ng Pananampalataya

Sumasampalataya ako sa Diyos Amang Makapangyayari sa lahat, na may gawâ ng langit at lupa.

Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang Anak ng Diyos, Panginoón nating lahat.

Nagkatawang-tao Siya lalang ng Espíritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen.

Pinagpakasakit ni Póncio Pilato, ipinakò sa krus, namatay, inilibing.

Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-ulî.

Umakyat sa langit, náluluklók sa kanan ng Diyos Amang Makapangyayari sa lahat.

Doon magmumulang paririto't maghuhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao

Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espíritu Santo,

sa Banal na Simbahang Katólika;

sa kasamahan ng mga Banal;

Sa kapatawaran ng mga kasalanan,

Sa pagkabuhay na mag-ulî ng mga nangamatay na tao,

At sa buhay na walang-hanggán. Amen.

173 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page