top of page

PANALANGIN PARA SA MGA KABATAAN - APRIL MONTHLY PRAYER INTENTION

Ama namin, Diyos ng buhay at pag-ibig, na nagmamahal sa aming lahat, kami pong natitipon ngayon bilang Simbahan, ay nanalangin para sa mga kabataan.


Alagaan Mo po sila sa pamamagitan ng Iyong Salita at ng Banal na Eukaristiya.

Bigyan Mo sila ng lakas na maging matatag sa pananampalataya sa tulong ng Banal na Espiritu.


Tulungan Mo sila sa pagsunod kay Hesukristo, bunga ng pag-ibig nila sa Iyo.

Idinadalangin din namin na magkaroon sila ng personal na pagkilala at kaugnayan sa Iyo at maakay ang ibang kabataan tungo sa Iyo, maging kasangkapan sa mabuting pagbabago at pagbabalik loob sa Iyo, at may malasakit sa kapus palad, patungo sa isang pamayanang may pagkakaisa Iyo, sa kapwa at sa bayan.


Basbasan Mo po sila ng ganap at mabungang buhay at nawa po ay matamasa at makilala nila ang mga biyaya na sa Iyo lahat nagmumula, ng may pasasalamat sa Iyo.


Inang Maria, iwangis mo kami sa iyong puso, na pangalagaan namin ang mga kabataan na katulad ng pag aaruga mo sa aming banal na Hesukristo.


San Pedro Calungsod, patron ng kabataang Pilipino, ipanalangin mo kami.MonthlyIntention-ForTheYouth-Tagalog
.pptx
Download PPTX • 95KB

243 views

Recent Posts

See All

תגובות


bottom of page