top of page

March Intentions - PARA SA MGA MIGRANTE

Butihing Ama, itinataas po namin ang lahat ng migrante, kasama na rin kaming narito sa bansang New Zealand.


Hinihiling po namin na patuloy Mo kaming gabayan sa bansang aming kinaroroonan, pawiin ang kalungkutan ng pagkakahiwalay sa pamilya ng ilan sa amin, at bigyan kalakasan na kasama Mo, harapin ang mga pagsubok at pagbabago sa pamumuhay ibang bansa.

Nawa po, lahat ay magkaroon ng katiwasayan, kaligtasan at maayos na pamumuhay. Bigyan Mo rin po ng komunidad kung saan ay magkaroon ng pagkakaisa, pagtutulungan at pagmamalasakit.


Nawa rin po na ang mga pamilyang nagkahiwalay dahil sa pangingibang bansa ay muling magkasamang mamuhay sa bagong bansa ng mga migrante.

Higit sa lahat, nawa’y maipakita namin sa mundo ang Iyong kadakilaan at kami’y magsilbing sugo Mo sa pagpapahayag ng malakas na pananampalataya sa Iyo.

Salamat Ama sa pagpapala mo, sa ngalan ng Iyong Anak na Hesus at ng Espiritu Santo.

 

PowerPoint Version for the Choirs to add with their songs, or to be used for other Filipino Masses can be found below to download and copy.

MonthlyIntention-ForTheMigrants-Tagalog
.pptx
Download PPTX • 90KB

168 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page