top of page

February Intentions - PARA SA MGA MAYSAKIT

Panginoong Ama, buong puso po kaming naniniwala sa Iyong Salita na kapag tumawag sa Iyo ang Iyong bayan, kami’y Iyong pakikinggan, sasamahan, sasaklolohan at ililigtas.

Sa napakaraming pagkakataon ay binigyan lunas ninyo ang mga may karamdaman sa katawan at isip, emosyon at espiritu.


Sa pagkakataon pong ito, muli kaming dumudulog sa Iyong Puso na puno ng pagmamahal at awa sa mga maysakit.


Kayo po Ama ang aming Dakilang Manggagamot. Hinihiling po namin nawa’y hilumin Mo ang anumang sakit na pinagdaraanan ng mga mahal namin, ng lahat ng may karamdaman na ngayon po ay kasama naming nanalangin, ng lahat po ng nag iisa at walang kasama sa oras na ito, pati na din po lahat na hindi namin nakikikilala.


Ipadama Mo po ang iyong Presensiya, patatagin Mo sila sa pananampalataya sa Iyo, pakalinisin at bigyan sila ng pagpapala at mas lalo pong palawigin ang paniniwala sa Iyo, Makapangyahiran naming Panginoon.


Salamat po Panginoon, sa pagpapagaling Mo sa mga may sakit, at sa patuloy Mong pagdinig sa aming mga panalangin at kahilingan. Pinupuri ka namin, o Dakila naming Manggagamot.

Hinihiling namin ito sa ngalan ng Iyong Anak na si Hesus, ngayon at magpakailnman, Amen. 

PowerPoint Version for the Choirs to add with their songs can be found below to download and copy.

MonthlyIntention-ForTheSick-Tagalog
.pptx
Download PPTX • 97KB

40 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page