top of page

Tagalog Mass - Feast of the Holy Trinity (Dakilang Kapistahan ng Santatlo)


Celebrated by Fr. Mario Dorado OFM Cap at St. Dominic's Parish Blockhouse Bay.

 

Mass Readings:

1st Reading - Exodo (Exodus) 34:4b-6, 8-9;

Psalm - Daniel 3:52, 53, 54, 55, 56;

2nd Reading - 2 Corinto (2 Corinthians) 13:11-13;

Gospel - Juan (John) 3:16-18;


 

Pagpapahayag ng Pananampalataya

Sumasampalataya ako sa Diyos Amang Makapangyayari sa lahat, na may gawâ ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang Anak ng Diyos, Panginoón nating lahat.

Nagkatawang-tao Siya lalang ng Espíritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen.

Pinagpakasakit ni Póncio Pilato, ipinakò sa krus, namatay, inilibing.

Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-ulî.

Umakyat sa langit, náluluklók sa kanan ng Diyos Amang Makapangyayari sa lahat.

Doon magmumulang paririto't maghuhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao

Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espíritu Santo,

sa Banal na Simbahang Katólika;

sa kasamahan ng mga Banal;

Sa kapatawaran ng mga kasalanan,

Sa pagkabuhay na mag-ulî ng mga nangamatay na tao,

At sa buhay na walang-hanggán. Amen.

121 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page