top of page

PANALANGIN PARA SA MGA INA - MAY MONTHLY PRAYER INTENTION

Updated: May 6, 2023

Ama naming mapagmahal, itinataas po namin sa Iyo ang aming ina, kasama na rin po ang mga tumayong ina sa amin.


Salamat po sa aming Ina na may pusong mapagmahal , na nagbibigay liwanag at saya sa aming tahanan.


Masiglang nag aalaga at nagtuturo sa amin bago pa man kami maglakad at magsalita. Siya na nagpapatahan at nagpupunas sa aming mga luha, katabi namin magdamag kung kami’y may karamdaman at kalaro namin sa masasayang oras.


Ina na nagpakilala sa amin sa Iyo o Diyos, at nagturo na magdasal, tumawag sa Iyo, at sundin ang loob Mo sa amin.


Walang pagod na nagtataguyod sa mga anak sa lahat ng panahon, kasama anuman ang mangyari, sa tagumpay o kabiguan, sa kasiyahan o kalungkutan. Nagbibigay lakas ng loob sa panahon ng kahinaan, at nagtuturo sa landas ng pagtutuwid sa aming pagkakamali. Nagbibigay pag asa sa gitna ng pagsubok.


Panginoon, nawa po ay maramdaman ng mga ina ang pagpapahalaga namin sa walang katapusang pag aaruga at pagmamahal na nakamit namin.


Nawa po ay maipakita ng mga anak ang pagmamahal sa kanilang ina at sa tumayong ina nila sa buhay na ito.


Bigyan Mo po sila ng lakas at kaligayahan mula sa pamilya at mga tunay na kaibigan. Bigyan Mo rin po sila ng kalusugan sa katawan. Hilumin Mo po ang mga sakit ng mga inang nasaktan.

Pagkalooban Mo sila ng katiwasayan, na may matibay na pananalangin sa Iyo.


Pagdating ng panahon na kailangan nila ng pag aaruga, bigyan mo po kaming mga anak ng pagkakataon na maipakita namin ang pagmamalasakit, pagkalinga at pagmamahal sa kanila.


Ina naming Maria, ipagdasal mo kami, sa ngalan ng iyong anak na si Hesus.


PowerPoint Version Below...

MonthlyIntention-ForMothers-Tagalog
.pptx
Download PPTX • 111KB

240 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page