top of page

Tagalog Mass - 6th Sunday of Easter Mass with Fr Mario Dorado, OFM CapCelebrated by Fr. Mario Dorado OFM Cap at St. Dominic's Parish Blockhouse Bay. 

Unang Pagbasa

[Gawa 8:5-8, 14-17] (Umupo)

Ang pagtanggap ng mga Samaritano sa pananampalataya at sa mga biyayang dulot ng Espiritu Santo ay patotoo lamang na ang kaligtasan ay iniaalok kaninuman, anuman ang kanyang lahi o paniniwala sa buhay.

Pagbasa mula sa mga Gawa ng mga Apostol

NOONG mga araw na iyon: Nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginagawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya. Sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas; maraming lumpo at mga pilay ang napagaling. Kaya’t nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Nang mabalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang Salita ng Diyos, sinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinanalangin nila ang mga Samaritano upang sila’y tumanggap din ng Espiritu Santo, sapagkat hindi pa ito bumababa sa kaninuman sa kanila. Sila’y nabinyagan lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. At ipinatong nina Pedro at Juan ang kanilang kamay sa kanila at tumanggap sila ng Espiritu Santo.


Salmong Tugunan (Slm 65)

T - Sangkalupaang nilalang galak sa Poo’y isigaw.

1. Sumigaw sa galak ang mga nilalang!/ At purihin ang Diyos na may kagalakan;/ wagas na pagpuri sa kanya’y ibigay!/ Ito ang sabihin sa Diyos na Dakila:/ “Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga.” (T)

2. Ang lahat sa lupa ika’y sina- samba,/ awit ng papuri yaong kinakanta;/ ang iyong pangala’y pinupuri nila./ Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan,/ ang kahanga-hangang ginawa sa tanan. (T)

3. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig,/ at ang nuno natin ay doon tumawid;/ kaya naman tayo’y nagalak nang labis./ Siya’y naghaharing may lakas ang bisig. (T)

4. Lapit at makinig, ang nag- paparangal sa Diyos,/ at sa inyo’y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan./ Purihin ang Diyos! Siya’y papurihan,/ yamang ang daing ko’y kanyang pinakinggan,/ at ang pag-ibig n’ya ay aking kinamtan. (T)Ikalawang Pagbasa (1 P 3:15-18)

Pinatatatag ni Pedro ang kalooban ng mga Kristiyanong hindi maunawaan at tinutuligsa ng iba dahil sa kanilang paniniwala.

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro

MGA pinakamamahal: Idambana ninyo sa inyong puso siKristong Panginoon.Humandakayonglagi na magpaliwanag sasinumang magtatanong sainyo tungkol sa inyong pag-asa. Ngunit maging mahinahon at mapitagankayo sa inyong pagpapaliwanag. Panatilihin ninyong malinisang ang inyong budhi upangmapahiya ang mga umaalipusta at tumutuya sa inyong magandang asal bilang mga lingkod ni Kristo. Higit na mainam ang kayo’y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, sakali mang loobin ito ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Sapagkat si Kristo’y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat—ang walang kasalanan para sa mga makasalanan— upang iharap kayo sa Diyos. Siya’y namatay ayon sa laman, at muling binuhay ayon sa Espiritu.


Mabuting Balita (Jn14:15-21)

NOONG panahong iyon: Sina- bi ni Hesus sa kanyang mga

alagad: “Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama,at kayo’y bibigyan niya ng isa pang Patnubay na magigingkasama ninyo magpakailanman. Ito’yang Espiritung katotohanan, nahindi matanggapng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikitanina kikilalang sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya, sapagkat siya’y sumasainyo at nananahan sainyo “Hindi ko kayo iiwang nangungulila; babalik ako sainyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na akomakikita ng sanlibutan. Ngunit ako’y makikita ninyo; sapagkat mabubuhay ako, at mabubuhay din kayo. Malalaman ninyo sa araw na yaon na ako’y sumasa-Ama, kayo’y sumasaakin, at ako’y sumasainyo. “Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama; iibigin ko rin siya, at ako’y lubusang

magpapakilala sa kanya.”

 

Pagpapahayag ng Pananampalataya

Sumasampalataya ako sa Diyos Amang Makapangyayari sa lahat, na may gawâ ng langit at lupa.

Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang Anak ng Diyos, Panginoón nating lahat.

Nagkatawang-tao Siya lalang ng Espíritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen.

Pinagpakasakit ni Póncio Pilato, ipinakò sa krus, namatay, inilibing.

Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-ulî.

Umakyat sa langit, náluluklók sa kanan ng Diyos Amang Makapangyayari sa lahat.

Doon magmumulang paririto't maghuhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao

Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espíritu Santo,

sa Banal na Simbahang Katólika;

sa kasamahan ng mga Banal;

Sa kapatawaran ng mga kasalanan,

Sa pagkabuhay na mag-ulî ng mga nangamatay na tao,

At sa buhay na walang-hanggán. Amen.

752 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page