top of page

Panalangin Para Sa Mga Nakatatanda

Updated: Sep 23, 2023

Mapagmahal na Panginoon, salamat sa aming mga nakatatanda at sa mga Lolo’t Lola na nagbigay buhay sa aming mga magulang at tulay sa pinagmulan, tradisyon at kasaysayan ng aming pamilya.

Salamat sa halimbawa ng kanilang pananampalataya, pagmamahal, pag aaruga at magandang halimbawa ng buhay na ipinapakita sa amin.

Pagpalain at panatilihin Mo sila sa Iyong pangangalaga. Puspusin Mo sila ng kapayapaan, kalusugan, paggaling at masayang buhay sa piling ng mga pamilya at kaibigan.

Nawa po ay maipadama ng lipunan ang pagpapahalaga, pagtanggap, respeto, at pagmamahal sa kanila.

Ipinagdarasal din namin ang mga nakatatanda na hindi pa malapit sa Iyo, na sa Iyong pag ibig at awa, ilalapit mo sila sa Iyo.

Pagdating ng panahon na kami’y maging nakatatanda na rin, tulungan Mo kaming sundan ang kanilang mapagmahal na yapak.

Santa Ana at San Joachim na Lolo at Lola ng ating Panginoong Hesukristo, idinudulog po namin ang lahat ng nakatatanda sa ngalan ni Hesus, Amen.


 
19 views

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page